Elevinflytande

Du som elev ska ges möjlighet till att kunna vara aktiv och engagerad i din utbildning .Enligt skollagen 4 kap, 9§ ska ”Elever ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem”. Dina forum kan bl.a. vara:

Elevråd

På Lillerud finns ett elevråd. Medlemmarna i elevrådet är elever på skolan. Detta är elevernas forum för diskussioner för de frågor som de själva anser som viktiga och meningsfulla. Vi är alla en del av en verksamhet som behöver utvecklas och via elevrådet kan alla på skolan vara med och delta och påverka.

Möte sker i varje månad och representeras av elever från varje klass och årskurs.

Klassråd

Klassrådet består av samtliga elever i klassen och deras mentorer. Klassrådet tar upp frågor om undervisning, arbetsmiljö och andra frågor som rör det som händer i klassen. Från klassrådet ska vissa frågor gå vidare till elevrådet.

Matråd

Matrådet är till för att alla på skolan ska ha en chans att vara med och påverka skolmaten och skolmåltidsmiljön. Det kan vara att ge förslag på hur matsedeln ska se ut eller tänka ut hur man kan göra det lugnt och trivsamt i matsalen.

I matrådet bör representeras skolledning, samtliga klasser och kökschef/skolmåltidspersonal.