CSN och bidrag

Studiebidrag

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden och betalas ut kvartalet efter det att du fyllt 16 år. Fram till dess får du barnbidrag. 
Du får studiebidraget 10 månader under året och betalas ut sista bankdagen i månaden.
 I juli och augusti får du inte något studiebidrag.

Vad händer om du har ogiltig frånvaro?

Om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet kan ditt studiebidrag stoppas. Det gäller även andra bidrag, till exempel extra tillägg från CSN eller flerbarnstillägg från Försäkrings­kassan. Du kan läsa om vad som händer med bidragen från CSN om du har ogiltig frånvaro på CSN:s hemsida: https://www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras/ogiltig-franvaro-pa-gymnasiet.html.

Inackorderingstillägg

Bor och studerar du på en annan ort än din hemort? Då kan du få inackorderingstillägg för din faktiska studietid, alltså den tid du studerar och är inackorderad. Du söker inackorderingstillägg hos CSN.

Läs mer om CSN och bidrag på : http://www.csn.se/lattlast/studiestod/studiehjalp

Studiemedel – från HT det år du fyller 20

http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiemedel