Elevdator

Du kan ladda hem det här dokumentet som PDF för utskrift. PDF-filen innehåller även kvittensen som ni ska skriva under.

På Lillerudsgymnasiet kommer vi att erbjuda en elevdator som ett läromedel i skolarbetet. Från och med hösten 2019 har vi därmed en förväntan på att varje elev i årskurs ett har med sig en egen dator på lektionerna.

Nuvarande modell vi kommer att erbjuda är en Lenovo 100e Chromebook. Efter utkvitteringen ansvarar eleven själv för datorn, som eleven innehar till dess att studierna avslutas vid Lillerud. Efter tre år kommer eleven erbjudas att köpa sin begagnade dator till ett marknadsmässigt pris.

Lån av elevdator

Lillerudsgymnasiet vill ge alla elever likvärdiga förutsättningar för sitt lärande. Läroplanen talar om modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. För att få en modern utbildning i dagens samhälle måste digitalt stöd inkluderas, och då är det naturligt att varje elev ska ha tillgång till en egen dator.

Regler

Lillerudsgymnasiet har tagit fram följande regler för lån av dator.

 • Eleven lånar datorn från skolan. Den ska omedelbart lämnas tillbaka till skolan
 • vid låneperiodens slut,
  • om eleven inte längre är inskriven som elev i skolan, eller
  • om skolan av andra skäl behöver disponera om datorresurserna.
 • Datorn är avsedd för elevens eget bruk. Eleven får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta datorn.
 • Eleven ansvarar personligen för den lånade datorn och är skyldig att vara aktsam om utrustningen.
 • Eleven är skyldig att omgående anmäla förlust, skador eller fel på datorn till skolan. Eleven kan bli ersättningsskyldig för reparation eller återanskaffning, enligt skadeståndsrättsliga regler, om eleven har varit vållande eller försumlig när skadan uppstod. Därför kommer omständigheterna i varje enskilt fall utredas. Det är lämpligt att eleven ser över om hemförsäkringen täcker lånad egendom. Det är dock inget krav.
 • Eleven ska ha uppsikt över datorn så att inte någon obehörig kan ta den. Om eleven inte kan ha uppsikt över datorn ska den förvaras på ett säkert sätt.
 • När datorn lämnas tillbaka ska den vara i ursprungligt skick med undantag för normalt slitage.
 • Skolan har rätt att kontrollera innehållet i och användningen av datorn.
 • Eleven har rätt att tacka nej till erbjudande om att låna en dator från Lillerudsgymnasiet men då måste elev/vårdnadshavare tydligt förklara hur eleven ska tillgodogöra sig utbildningen på annat sätt. T.ex. med egen privat dator.

Ta hand om din dator

Vi hoppas du får mycket glädje och nytta av din nya dator! Du har själv ansvar för datorn. För att den ska användas och fungera på ett säkert och korrekt sätt i din undervisning, behöver du följa de anvisningar som gäller för alla elevdatorer på skolan.

Säkerhet

Automatiska system skyddar din dator mot virusangrepp mm och ser till att den sköts på rätt sätt.

Om skolan får reda på eller misstänker att du använder datorn på ett otillåtet sätt (till exempel för att kränka andra elever) har skolan rätt att kontrollera detta.  Det går också att göra stickprovskontroller av enstaka datorer för att se att inga oegentligheter sker.

Nedanstående sammanfattar de viktigaste delarna för att din dator ska fungera så bra som möjligt.

Skydda ditt lösenord

Du har ett personligt ansvar för innehållet i ditt användarkonto och hur du brukar det. Se därför till att skydda lösenordet till ditt konto och lämna aldrig ut det till någon annan. Använd ett lösenord som inte går att gissa sig till. Byt lösenord ofta.

Stöld eller förlust

Om din dator blir stulen eller på annat sätt kommer bort ska detta anmälas. Polisanmälan görs av eleven. Anmälan till skolan görs via skolexpeditionen.

Vid eventuell polisanmälan ska följande uppges:

 • Datorns serienummer (skolan kan ta reda på det)
 • Datormodell
 • Färg, storlek och andra kännetecken

Skötsel

Du får inte ändra i datorns grundläggande inställningar.

De etiketter som sitter på datorn när du får den ska sitta kvar. De innehåller viktig information som behövs för att kunna ge support och identifiera datorn.

Transport

När du bär din dator, till exempel mellan lektioner eller skolbyggnader, är det bra att ha en väska som skyddar den. Tänk till exempel på att inte bära datorn endast i skärmen. Du lånar datorn under din studietid och är ansvarig för att den lämnas tillbaka i ett gott skick.

Laddning

Se till att datorn är fulladdad inför varje ny skoldag.

Underhåll och uppdateringar

Din dator kommer att få systemuppdateringar kontinuerligt. Det är viktigt att du ser till att installera dessa uppdateringar och att du låter dem gå färdigt utan att avbryta dem.

Nedladdningar av program eller applikationer som kräver licens

Installation av program och tjänster ska i första hand ske på lärarens uppmaning och för lektionssyftet. Om du själv ska ladda ner/installera ett program eller en applikation, kontrollera alltid först att din skola har licens för det du vill använda. Du får aldrig ladda ner eller installera någon programvara som du misstänker är ”piratkopierad”.

Om du använder en programvara/applikation utan att ha kontrollerat om skolan har licens, kan du bli skyldig att betala licenskostnaden för dessa.

Lagar och regler

Din dator ska vara ett verktyg för att du ska lyckas med dina studier. Du har ett stort ansvar att använda den till just det. Det finns många lagar och regler som du måste följa när du använder datorn. För att hjälpa dig kommer här några exempel på saker att tänka på:

 • Du får inte utföra skadegörelse, försök till intrång (hacking), sända massutskick (spam) eller avsiktligt sprida virus.
 • Du får inte sprida bilder, texter eller annan information som är sårande, kränkande eller stötande.
 • Du får inte ladda ner, kopiera, lagra eller sprida material som är skyddat av upphovsrätt. Bilder, texter, filmklipp, musikklipp och annat digitalt material är ofta skyddat av upphovsrätt. Fråga din lärare om upphovsrätt om du är osäker.

För mer information om detta se ”Kolla källan” https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kallkritik-i-gymnasieskolan

När du behöver hjälp, support

Som elev har du tillgång till teknisk support på din lånedator. Försök alltid att klara ut problem själv innan du kontaktar Ulrik Zdybal.

Ulriks arbetstider är måndag till fredag kl. 8-17.

Telefonnummer: 054-840854

E-post: ulrik.zdybal@lillerud.se