Policy för behandling av personuppgifter (GDPR)

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Lillerudsgymnasiet AB driver gymnasieskola på laglig grund. För att kunna göra det behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Vi behandlar personuppgifter för att administrera fortlöpande aktiviteter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som elev, vårdnadshavare eller kontaktperson. Personuppgifterna används för att ge er tillfredsställande utbildning och information. Vi kan även behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och avtal. Nedan listas de tillfällen då skolan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter:

 • Registrering och hantering av elev, vårdnadshavare och kontaktpersoner.
 • Utskrifter av klasslistor, studieplaner och betyg.
 • Utskick av fakturor
 • Registrering och hantering vid boende på skolan.
 • Från- och närvaroregistrering.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi har rättslig grund för viss hantering av personuppgifter för att kunna fullfölja vårt uppdrag gentemot dig som elev och vårdnadshavare. I de fall uppgifter lämnas självmant, förutsätts samtycke vid hantering av dessa uppgifter.

Ansvar/personuppgiftsansvarig

Lillerudsgymnasiet är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Skolan anlitar leverantörer som på något sätt behandlar personuppgifter för skolans räkning. De leverantörerna är våra personuppgiftsbiträden och lyder under samma integritetskrav.

Lillerudsgymnasiet AB har följande personuppgiftsbiträden:

 • Google
 • Novasoftware AB
 • Tersus Skolsystem AB
 • ILT Inläsningstjänst
 • Legimus
 • IST Education IKE
 • Systematic bibliotekssytem

Riktlinjer

Vi samlar in följande personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobil- och telefonnummer
 • Ålder
 • Kön
 • Personnummer
 • Ansiktsbild
 • Bankkontonummer
 • Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast de som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi ett personuppgiftsbiträdesavtal samt säkerställer att person- uppgifterna behandlas på ett betryggande sätt och i full överensstämmelse med dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett register- utdrag avseende behandling av dina personuppgifter. Lillerudsgymnasiet AB ska vid begäran av register- utdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du ansvarar själv för att meddela oss eventuella förändringar.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina person- uppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Kontakta personuppgiftsansvarig eller Rektor för att utöva dina rättigheter. Om du nekas det har du rätt att framföra klagomål gällande Lillerudsgymnasiet AB:s behandling av personuppgifter till Data- inspektionen, besök www.datainspektionen.se.