Internationalisering

På Lillerudsgymnasiet vill gärna att du som elev ska utveckla en förståelse för andras sätt att leva och tänka och att du ska ha förutsättningar att jobba i en globaliserad värld, både i Sverige och utomlands. Vi jobbar därför med vårt internationella arbete både i klassrummet och under resor ut i världen. 

Internationaliseringsplan Lillerudsgymnasiet
Att arbeta med olika internationella projekt på Lillerudsgymnasiet har sedan 2015 blivit en naturlig del av vår verksamhet. Vi gör det med stöd i styrdokumenten, se nedan, men framför allt för att det är vår övertygelse att det är nödvändigt i en föränderlig värld. När så många krafter i samhället verkar för att stänga dörrar till omvärlden fortsätter vi att öppna dem. Genom vårt internationella arbete vill vi vidga perspektiven för elever och personal och bidra med kunskaper och erfarenheter som är utvecklande både yrkesmässigt och personligt. Vi är övertygade om att kopplingen till en internationell verklighet skapar en förståelse och en nyfikenhet som vi lärare aldrig kan förmedla genom teoretiska exempel.

Mål
Ökad kulturell förståelse och tolerans
Vidgade perspektiv och fördjupade kunskaper om omvärlden.
Förståelse för att ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i ett internationellt perspektiv.
Förståelse för entreprenörskap i ett internationellt perspektiv.
Förbättrad yrkeskompetens
Internationell erfarenhet
Förbättrade språkkunskaper
Personlig utveckling

Läroplanen
”Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska, utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder ska främjas.”

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Undervisningen i olika ämnen ska ge eleverna kunskaper om den europeiska unionen och dess betydelse för Sverige samt förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. Det internationella perspektivet ska också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.”

Examensmålen för naturbruksprogrammet
”Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att kritiskt granska och reflektera över hur vi kan bruka naturen för hållbar utveckling. För att utveckla naturbrukets olika verksamheter krävs innovativt tänkande, entreprenörskap och företagsamhet. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor. Den ska också bidra till ett globalt perspektiv på naturbruket samt ge kunskaper om internationellt arbete.”

I och med FN:s Globala Mål blir hållbar utveckling en viktig del av det internationella arbetet och har allt mer inkluderats i våra projekt. Det handlar framför allt om miljömässig hållbarhet men också social och ekonomisk hållbarhet.

De fyra övergripande perspektiven för läroplanerna för både grundskola och gymnasium; miljöperspektivet, det historiska, det internationella och det etiska ska vara närvarande i all undervisning och bildar tillsammans kärnan i hållbar utveckling. Vi arbetar med alla fyra perspektiven i flera av våra internationella projekt.

Aktuella projekt

  • Elever i åk 3 erbjuds göra del av sin APL i Irland, Skottland, Frankrike, Holland eller Belgien.
  • Samarbete med Bukalasa Agricultural School, Wobulenzi, Uganda kring hållbar utveckling, återvinning och resurshantering.
  • Samarbete med Kasubi Parents’ School, Kampala, Uganda kring entreprenörskap och ung företagsamhet.
  • Erasmusprojekt tillsammans med Norge, Italien och Lettland. Entreprenörskap, Innovation Camps.
  • Temadagar hållbar utveckling.
  • FN-rollspel kring globala frågor.
  • Ämnesspecifika projekt i t.ex. Naturkunskap, Engelska, Biologi, Samhällskunskap m.m.


Bilden är från ett av våra besök i Uganda.